Aquest trimestre hem engegat la metodologia de racons d’aprenentatge a l’àrea d’anglès, als cursos de 2n i de 3r. La intenció amb què es duen a terme és la d’aprendre d’una manera competencial, a partir de 4 propostes d’activitats diferents en base al tema que s’estigui treballant. Així, a nivel global, els racons d’aprenentatge treballen les habilitats de “listening“, “reading“, “grammar” i “writing“, a partir d’aquestes propostes més concretes: àudios, cançons, històries, contes, vídeos culturals, fitxes, jocs, activitats on-line, supòsits… Es duen a terme a l’aula de llengües i l’organització és grupal: cada dues setmanes, tot alumne/a acaba treballant els 4 racons. Per tant, cadascuna de les activitats es porten a terme en grups reduïts d’alumnes, Aquests consten amb el suport de la mestra però, poc a poc, aprenen a desenvolupar més l’aprenentatge entre iguals i l’autonomia personal.

Aquesta iniciativa complementa a la iniciada a principi de curs: “desdoblaments d’anglès“, la qual, amb mig grup-classe, posa èmfasi en l’aprenentatge de la llengua a nivel de comprensió i de producció oral, prioritzant activitats de “listening” i de “speaking”, principalment.